הקלות לעסקת קומבינציה בדרך של הקצאת מניותחוק מיסוי מקרקעין קובע כי "פעולה" באיגוד מקרקעין, הכוללת העברת זכויות באיגוד מקרקעין, חייבת בתשלום מס שבח. החוק ממעט מהגדרת "פעולה באיגוד" "הקצאה", כלומר הנפקה של זכויות באיגוד שתמורתה לא שולמה למי מבעלי המניות, במישרין או בעקיפין.