הפטור ממס לדירת המגורים עם זכויות בניה נוספותמקלט המס העיקרי כיום בישראל הינו הפטור ממס במכירת דירת מגורים. לפטור ממס נקבעו סייגים שונים ומגוונים, אחד מהם עוסק במקרה בו נמכרת דירת מגורים עם זכויות בניה נוספות.

הנחתו של המחוקק היתה כי מכירת זכויות הבניה אינה מהווה חלק ממכירת דירת המגורים המזכה בפטור ממס ולכן חלק התמורה שהושפע מקיומן של זכויות בניה נוספות לא יהיה פטור ממס.

סעיף 49ז’ א(1) נקבע כי במכירת דירת מגורים מזכה שהתמורה הושפעה מקיומן של זכויות בניה נוספות, יהא המוכר זכאי לפטור בשל שוויה של הדירה בניכוי שוויין של זכויות הבניה הנוספות.